Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Data publikacji Regulaminu: 15.05.2022 r.

Sklep działający pod adresem https://czasnawywczas.pl/sklep  należy do Anny Kozińskiej, ul. dzika 4a m 120, 00-194 Warszawa, NIP 5272546247 kontakt: kontakt@czasnawywczas.pl.

§1 DEFINICJE

1. Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

2. Klient – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://czasnawywczas.pl/regulamin.

5. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://czasnawywczas.pl/sklep.

6. Sprzedawca – https://czasnawywczas.pl/sklep, Anna Kozińska, ul. Dzika 4a m 120, 00-194 Warszawa NIP 5272546247.

7. Produkty – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

8. Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu uwidocznionych na stronach Sklepu Produktów Elektronicznych.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga szczególnych warunków technicznych. Aby, złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:

a) połączenia internetowego,

b) standardowej przeglądarki internetowej,

c) aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu,

4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b) dodania ich do koszyka,

c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d) podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

f) zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz informacji o bezzwrotności produktów elektronicznych. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia w Sklepie.

g) kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

5. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia. Z chwilą wykonania przelewu bankowego umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 12h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne.

6. Jeśli Klient jako formę płatności wybrał „Tpay”, zostanie przekierowany na stronę systemu Tpay w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

7. Klient ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Klienta. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedającego jest skontaktowanie się z Klientem w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

§4 FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
 • dostarczenie mailem (w przypadku produktów elektronicznych)
 • dostawa za pośrednictwem paczkomatów InPost
 • dostawa za pośrednictwem kiosków RUCHU – Paczka w Ruchu

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 • Przelew bankowy
 • Paypal
 • Szybkie płatności Tpay. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Gdy Klient złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym produktem (dot. produktów elektronicznych). Gdy Klient złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, a następnie sprzedawca wyśle zakupione przedmioty w sposób wybrany przez klienta, a określony w §4 pkt 1 (dot. produktów fizycznych).

2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie do 3 dni od momentu jego złożenia.

3. Realizacja Zamówienia produktu elektronicznego polega na wysłaniu do klienta produktu elektronicznego przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały.

4. Realizacja zamówienia produktu fizycznego polega na wysłaniu produktu do Klienta za pośrednictwem wybranej metody wysyłki określonej w §4 pkt 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe w trakcie dostawy. Czas realizacji zamówienia produktu fizycznego to maksymalnie 7 dni roboczych wyłączając czas dostawy.

5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta zamówionego e-booka w terminie do 12h.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT I REKLAMACJE

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o tym fakcie mailowo na adres kontakt@czasnawywczas.pl oraz podać numer konta do zwrotu pieniędzy. Produkt należy zwrócić do Sprzedawcy na adres przesłany w mailu zwrotnym. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem zakupionego produktu.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

4. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@czasnawywczas.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.

6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://czasnawywczas.pl/polityka-prywatnosci/

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2022 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.Akapit

3. Jeśli zarejestrowany użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.